PRIVATUMO POLITIKA

Gerbiami MB Augaliniai gaminiai Klientai, informuojame, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR). Kadangi MB Augaliniai gaminiai tvarko Jūsų asmens duomenis, norime Jums pateikti visą informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

1. Asmens duomenų valdytojas: MB Augaliniai gaminiai, į. k. 305915364, adresas Vytauto g. 30, Žasliai, LT-56412 Kaišiadorių r., Lietuvos Respublika.

2. Tvarkomų asmens duomenų kategorijos: asmeninė ir kontaktinė informacija; el. pašto adresai; adresas; pašto kodas; banko sąskaitos informacija; prisijungimo prie paskyros duomenys; slapukų („cookies“) renkama informacija apie naršymą internetinėje svetainėje https://www.milgogi.lt; patalpų vaizdo stebėjimo duomenys.

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai : Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi siekiant tinkamai įgyvendinti MB Augaliniai gaminiai pareigas, tinkamai suteikiant Klientui paslaugas bei pateikiant prekes; užtikrinti kitų įstatymų nustatytų teisinių prievolių vykdymą (pavyzdžiui, mokestinių); užtikrinti MB Augaliniai gaminiai teisėtus interesus, t. y. MB Augaliniai gaminiai darbuotojų ir klientų asmens ir turto, nuosavybės, kitų teisėtų interesų apsaugą. Kitais tikslais (pavyzdžiui, rinkodaros, statistikos) MB Augaliniai gaminiai Klientų duomenis tvarko tik turėdamas išankstinį Kliento sutikimą dėl tokio asmens duomenų tvarkymo.

4. Asmens duomenų tvarkymo pagrindas: Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi esant šiems teisiniams pagrindams: • duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (GDPR 6 str. 1 d. (a) p.); • tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (GDPR 6 str. 1 d. (b) p.); • tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (GDPR 6 str. 1 d. (c) p.); • tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas (GDPR 6 str. 1 d. (f) p.). MB Augaliniai gaminiai tvarko asmens duomenis GDPR 6 str. 1 d. (f) p. nurodytu teisiniu pagrindu tik tada, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti MB Augaliniai gaminiai turtą, komercines paslaptis ir kitus teisėtus interesus, taip pat ir MB Augaliniai gaminiai darbuotojų ir klientų asmens ir turto apsaugą.

5. Asmens duomenų gavėjai : MB Augaliniai gaminiai gali pateikti Klientų asmens duomenis Lietuvos Respublikos valdžios ir teisėsaugos institucijoms, įstaigoms, organizacijoms; bankams; kitiems subjektams, turintys Lietuvos respublikos įstatymų ar kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytą teisę susipažinti su asmens duomenimis. MB Augaliniai gaminiai Klientų asmens duomenis taip pat gali perduoti buhalterijos ir apskaitos paslaugas teikiantiems subjektams, IT paslaugas teikiantiems subjektams ir kitiems paslaugų teikėjams, tačiau:

6. Tik esant esminei būtinybei, t. y. kai neperdavus asmens duomenų šiems subjektams, MB Augaliniai gaminiai negalėtų tinkamai įvykdyti Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų, sutarčių ir kitų susitarimų nuostatų, arba negalėtų būti užtikrinami teisėti MB Augaliniai gaminiai interesai; • tik tuo atveju, jei buhalterijos ir apskaitos paslaugas teikiantys subjektai įsipareigoja laikytis konfidencialumo, o perduotus asmens duomenis tvarkyti pagal MB Augaliniai gaminiai instrukcijas, lokalinių aktų ir Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus.

7. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims : Klientų asmens duomenys į trečiąsias šalis neperduodami.

8. Asmens duomenų saugojimo terminas : Įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytais laikotarpiais, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslą ir duomenų pobūdį. MB Augaliniai gaminiai įsipareigoja užtikrinti, jog Klientų asmens duomenys būtų saugomi atsižvelgiant į saugojimo trukmės apribojimo, tikslo apribojimo, duomenų kiekio mažinimo bei kitus BDAR 5 str. nurodytus principus.

9. Asmens duomenų pateikimo privalomumas : Kai kurių asmens duomenų pateikimas yra privalomas pagal įstatymų reikalavimus, kai kurių duomenų – sąlygotas sutartinių reikalavimų, ir kai kurių duomenų – reikalavimų, būtinų sutarties sudarymui. Klientui nepateikus asmens duomenų, kurie yra būtini MB Augaliniai gaminiai pareigų, tinkamai suteikiant Klientui paslaugas bei pateikiant prekes, vykdymui, MB Augaliniai gaminiai gali tapti neįmanoma įvykdyti šias pareigas. Informuojame, jog jūs turite teisę susipažinti su apie jus surinktais asmens duomenimis (BDAR 15 str.), teisę reikalauti, jog būtų ištaisyti su jumis susiję asmens duomenys (BDAR 16 str.), teisę reikalauti ištrinti duomenis (BDAR 17 str.), teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.), teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (BDAR 21 str.) ir teisę į duomenų perkeliamumą (BDAR 20 str.). Atsižvelgiant į BDAR 77 straipsnį, jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, Lietuva, el. paštas ada@ada.lt), jeigu manote, jog asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant BDAR reikalavimus. Jeigu asmens duomenys yra tvarkomi gavus išankstinį jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d.; 9 str. 2 d. (a) p.), turite taip pat teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

KAS YRA SLAPUKAI? Slapukai (angl. cookies) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės patalpina jas naršančių vartotojų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose. Priklausomai nuo naršyklės, ši informacija talpinama arba nedideliuose atskiruose failuose arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrame faile. Slapukus naudoja daugelis pažangių internetinių svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukai gali būti patalpinti tik, jei tą leidžia Jūsų įrenginio nustatymai. Slapukai gali būti skirtingų tipų ir be jų interneto svetainės negalėtų veikti taip, kaip esate įpratę. Pavyzdžiui, nenaudojant slapuko, patvirtinančio jūsų prisijungimą, tinklapis nežinotų, jog reikia rodyti Jūsų profilį. Arba tinklapis kas kartą pateiktų Jums pranešimą “atsiprašome, Jūs privalote prisijungti”, kadangi neprisimintų, kas Jūs esate. Laikydamiesi naujųjų teisės aktų, parengėme detalų šioje svetainėje naudojamų slapukų aprašymą, kad patys galėtumėte nuspręsti, ar Jus jie tenkina, ar verčiau panaikinti esančius slapukus, o gal net visai išjungti slapukų naudojimą milgogi.lt svetainėje.